Privatumo politika

VŠĮ KOUČINGO KLUBAS PRIVATUMO POLITIKA

 1. BENDROSIOS NUOSTATOS
 • Ši VšĮ Koučingo klubas Privatumo politika (toliau Privatumo politika) reglamentuoja VšĮ Koučingo klubas (toliau Koučingo klubas) asmens duomenų tvarkymo tvarką, įskaitant interneto svetainės www.koucingoklubas.lt (toliau – Interneto svetainė) ar socialinių tinklų (Facebook, Instagram, kt.) pagrindinius asmens duomenų rinkimo, tvarkymo ir saugojimo principus bei tvarką naudojantis Interneto svetaine ar kitomis Koučingo klubui priklausančiomis paskyromis, įskaitant užklausų, komentarų ir kitos informacijos siuntimą naudojantis Interneto svetainėje ar kituose Koučingo klubui priklausančiose paskyrose (Facebook, Instagram, kt.) esančiomis formomis ar el. paštu.
 • Šia Privatumo politika užtikrinamas Bendrojo duomenų apsaugos reglamento, Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo ir kitų teisės aktų, nustatančių asmens duomenų tvarkymą, laikymasis ir įgyvendinimas.
 • Su Privatumo politika galima susipažinti bet kuriuo metu interneto svetainėje koucingoklubas.lt.
 • Privatumo politikos paskirtis – numatyti pagrindines asmens duomenų tvarkymo, duomenų subjekto teisių įgyvendinimo bei duomenų saugos technines ir organizacines priemones.
 • Privatumo politikos privalo laikytis visi Koučingo klube dirbantys ar Koučingo klubo veikloje dalyvaujantys asmenys, kurie tvarko Koučingo klube gaunamus asmens duomenis arba vykdydami savo pareigas juos sužino. Taip pat su šia Privatumo politika yra supažindinami visi tretieji asmenys, jei dėl savo veiklos ypatumų, jie neišvengiamai sužino duomenis (IT tinklų administratoriai, veiklos partneriai ir kt.)
 • Vartojamos sąvokos:
  • duomenų valdytojas – VšĮ Koučingo klubas.
  • duomenų tvarkytojas – VšĮ Koučingo klubas.
  • duomenų naudotojas – asmenys, kurie turi teisę naudoti Koučingo klubo tvarkomus asmens duomenis numatytoms funkcijoms atlikti. Jei toliau tekste duomenų naudotojams keliami konkretūs reikalavimai dėl asmens duomenų saugos veiksmų, tai duomenų naudotojas suprantamas kaip konkretus darbuotojas, kuriam suteikta teisė naudoti asmens duomenis savo darbo funkcijoms vykdyti.
  • duomenų tvarkymas – bet kuris su asmens duomenimis atliekamas veiksmas: rinkimas, užrašymas, kaupimas, saugojimas, klasifikavimas, grupavimas, jungimas, keitimas (papildymas ar taisymas), teikimas, paskelbimas, naudojimas, loginės ir (arba) aritmetinės operacijos, paieška, skleidimas, naikinimas ar kitoks veiksmas arba veiksmų rinkinys.
  • duomenų subjektas – Koučingo klubo paslaugų užsakovas, į Koučingo klubą besikreipiantis asmuo, Interneto svetainės lankytojas, ar bet koks kitas asmuo, pateikiantis duomenis duomenų valdytojui;
 • Privatumo politikoje vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos yra apibrėžtos Lietuvos Respublikos Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatyme ir kituose teisės aktuose.
 • Privatumo politika parengtos vadovaujantis:
  • Bendruoju asmens duomenų apsaugos reglamentu ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais asmens duomenų apsaugą bei teisę rinkti asmens duomenis.

2. Slapukai

 • Slapukas (angl. plugin) – tai nedidelės apimties duomenų rinkinys, kuris yra perduodamas iš interneto svetainės ir išsaugomas lankytojo kompiuteryje ar kitame įrenginyje.
 • Naudojant slapukus gaunama informacija apie jūsų naršymą mūsų svetainėje, kuri padeda pateikti aktualią informaciją bei tobulinti svetainę ir jos turinį. Slapukai ir juose talpinami duomenys nebus naudojami kitais tikslais ir nebus perduodami tretiesiems asmenims.
 • Asmuo gali ištrinti arba blokuoti slapukus, pasirinkęs atitinkamus nustatymus savo naršyklėje, leidžiančius atsisakyti visų ar dalies slapukų. Atkreiptinas dėmesys, kad naudojantis tokiais naršyklės nustatymais, kurie blokuoja slapukus (įskaitant būtinus slapukus), Asmeniui gali iškilti problemų naudojantis visomis ar dalimi Interneto svetainės funkcijų.
 • Svetainėje naudojamas „Google“ analizės įrankis „Google Analytics“, kuris renka informaciją apie Jūsų IP adresą, apsilankymo laiką, trukmę, peržiūrėtus vidinius Svetainės puslapius bei juose atliktus veiksmus (pavyzdžiui, mygtukų paspaudimus ar formų patvirtinimus). Slapuko sugeneruota informacija apie Jūsų veiksmus Svetainėje perduodama ir saugoma „Google“ JAV esančiuose serveriuose. Ši informacija naudojama ataskaitoms apie Svetainės naudojimo statistiką, asmeniškai neidentifikuojant atskirų lankytojų.
 • Svetainėje naudojami socialinio tinklo facebook.com įskiepiai (angl. Plugins). Šį tinklą valdo „Facebook Inc.“, 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, JAV (Facebook). Facebook šiuo įskiepiu renkamų duomenų apimčiai mūsų svetainė įtakos neturi. Daugiau informacijos apie Facebook renkamus ir naudojamus duomenis, su tuo susijusias teises bei privatumo apsaugos galimybes rasite Facebook privatumo pranešimuose.
 • Slapukai gali būti keičiami ir atnaujinami.

3. PAGRINDINIAI ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO PRINCIPAI IR TIKSLAI

 • Vykdant Koučingo klubo veiklą ir tvarkant asmens duomenis, laikomasi šių asmens duomenų tvarkymo principų:
  • asmens duomenys renkami apibrėžtais ir teisėtais tikslais bei tvarkomi su šiais tikslais suderintais būdais;
  • renkant ir tvarkant asmens duomenis laikomasi tikslingumo ir proporcingumo principų, nereikalaujama iš duomenų subjektų pateikti tų duomenų, kurie nėra reikalingi, pertekliniai duomenys nekaupiami ir netvarkomi;
  • asmens duomenys tvarkomi tiksliai, sąžiningai ir teisėtai;
  • asmens duomenys turi būti tikslūs ir, jei reikia dėl asmens duomenų tvarkymo, nuolat atnaujinami. Netikslūs ar neišsamūs duomenys yra ištaisomi, papildomi, sunaikinami arba jų tvarkymas sustabdomas;
  • asmens duomenys saugomi tokia forma, kad duomenų subjektų tapatybę būtų galima nustatyti ne ilgiau negu to reikia tiems tikslams, dėl kurių šie duomenys buvo surinkti ir tvarkomi.
 • Asmens duomenys renkami tik teisės aktų nustatyta tvarka, juos gaunant tiesiogiai iš duomenų subjekto, oficialiai užklausiant reikalingą informaciją tvarkančių ir turinčių teisę ją teikti subjektų ar sutarčių pagrindu.
 • Asmens duomenys saugomi ne ilgiau nei to reikalauja duomenų tvarkymo tikslai. Kai asmens duomenys nebereikalingi jų tvarkymo tikslais, jie yra sunaikinami, išskyrus tuos, kurie įstatymų nustatytais atvejais turi būti perduoti archyvui.
 • Koučingo klubas užtikrina, kad visa reikalinga informacija duomenų subjektui būtų pateikiama aiškiai ir suprantamai.
 • Teisės aktų nustatytais atvejais ir tvarka Koučingo klubas gali teikti jos tvarkomus asmens duomenis tretiesiems asmenims.
 • Asmens duomenų apsauga nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo užtikrinama įgyvendinant tinkamas organizacines ir technines priemones. Patalpa, kurioje laikomi surinkti duomenys, yra fiziškai apsaugota nuo pašalinių asmenų prieigos.
 • Asmens duomenys apsaugoti nuo neleistinos prieigos per kompiuterinius tinklus.
 • Asmens duomenų tvarkymo principų laikymąsi užtikrina Koučingo klubo vadovas, imdamasis atitinkamų organizacinių priemonių (įsakymai, nurodymai, rekomendacijos).
 • Asmens duomenų tvarkymo tikslai yra:
  • vidaus administravimas (registracija konsultacijoms, mokymams, kitoms paslaugoms ir renginiams), dominančios informacijos suteikimas, kokybiškų koučingo paslaugų teikimas.
  • Komentarai ir atsiliepimai viešinimo tikslams.
 • Duomenų tvarkymo tikslui, numatytam Privatumo politikos 2.9.1. punkte, pasiekti, yra tvarkomi šie asmens duomenys:
  • Neypatingi asmens duomenys:
   • Vardas, pavardė;
   • elektroninio pašto adresas, telefono numeris ir/ar kiti kontaktiniai duomenys;
  • Duomenų tvarkymo tikslui, numatytam Privatumo politikos 2.9.2. punkte, pasiekti, yra tvarkomi šie asmens duomenys:
   • Neypatingi asmens duomenys:
    • Vardas, pavardė;
   • Visi su asmens duomenimis dirbantys asmenys, yra supažindinti su šia Privatumo politika ir atsakingi už jos laikymąsi.
   • Naudotis Interneto svetainės paslaugomis gali:
    • visi veiksnūs fiziniai asmenys, ne jaunesni kaip 18 metų amžiaus;
    • juridiniai asmenys;
    • visų aukščiau nurodytų asmenų įgalioti atstovai.
   • Asmens duomenys saugomi bei tvarkomi:
    • Suteikus paslaugas, duomenys naikinami per 2 mėn nuo paslaugų suteikimo, jei nėra aiškaus asmens sutikimo dėl kitokių terminų.
    • Elektroninių užklausų administravimo tikslu yra saugomi 2 mėnesius,
    • Komentarai, nuomonės, pageidavimai pateikti raštu anketose, interneto svetainėje, socialinėse paskyrose ar kitais būdais ir su jais pateikta informacija, rinkodaros ir komentarų administravimo tikslais saugoma neribotai.
   • Suėjus minėtiems terminams, asmens duomenys sunaikinami fiziškai ar automatiniu būdu taip, kad nebūtų galima atkurti ir atpažinti jų turinio.
   • Koučingo klubas pasilieka teisę saugoti duomenis neterminuotai, jeigu jais buvo pasinaudota vykdant neteisėtą veiką ar tapatybės vagystei ar kitam pažeidimui, dėl kurio buvo ar bus atliekamas atitinkamų teisėsaugos institucijų tyrimas, jeigu Koučingo klubas yra gavęs su asmeniu susijusių skundų ar esant kitiems teisėtiems tikslams saugoti asmens duomenis.
   • Koučingo klubas kaupia, naudoja arba perduoda asmens duomenis tik remdamasi sutikimu arba tiek, kiek būtina atskirais atvejais (pvz.: atsakant į užklausas, teikiant paslaugas ar dominančią informaciją, kt..), siekiant užtikrinti kokybišką paslaugų suteikimą.

4. DUOMENŲ SUBJEKTO TEISĖS

 • Duomenų subjektas turi teisę lengvai ir pagrįstais laiko tarpais susipažinti su Koučingo klube esančiais jo asmens duomenimis bei gauti informaciją, iš kokių šaltinių ir kokie jo asmens duomenys surinkti, kokiu tikslu jie tvarkomi ir kam teikiami. Koučingo klubas, gavęs duomenų subjekto prašymą raštu, ne vėliau kaip per 15 darbo dienų nuo duomenų subjekto prašymo gavimo dienos pateikia raštu prašomus duomenis arba nurodo atsisakymo tenkinti tokį prašymą priežastis.
 • Jei duomenų subjektas, susipažinęs su savo asmens duomenimis, nustato, kad jie yra neteisingi, neišsamūs ar netikslūs, kreipiasi į Koučingo klubą (raštu, žodžiu ar kitokia forma, leidžiančia aiškiai identifikuoti besikreipiančiojo tapatybę). Koučingo klubo darbuotojai privalo asmens duomenis patikrinti ir nedelsiant ištaisyti neteisingus, neišsamius, netikslius asmens duomenis.
 • Asmens duomenų tikslinimas bei taisymas, atnaujinimas ir trynimas, tiek kiek leidžia LR ir ES teisės aktai ir techninės galimybės, atliekamas duomenų subjekto sutikimu ar prašymu.
 • Kilus bet kokių klausimų, susijusių su šia Privatumo politika ar asmens duomenų apsauga, duomenų subjektas turi teisę kreiptis dėl paaiškinimo el. p. info@koucingoklubas.lt ar iš anksto susitaręs dėl asmeninio susitikimo.

5. ASMENS DUOMENŲ SAUGUMO NUOSTATOS

 • Koučingo klubas įgyvendina tinkamas organizacines ir technines priemones, skirtas apsaugoti asmens duomenis nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo.
 • Asmens duomenų tvarkymo funkcijas vykdantys ir su Koučingo klubo tvarkomais asmens duomenimis galintys susipažinti darbuotojai raštu susipažįsta su Privatumo politika.
 • Koučingo klubo darbuotojai turi laikytis konfidencialumo principo ir laikyti paslaptyje bet kokią su asmens duomenimis susijusią informaciją, su kuria jie susipažino eidami savo pareigas, nebent tokia informacija būtų vieša pagal galiojančių įstatymų ar kitų teisės aktų nuostatas.
 • Asmens duomenų tvarkymo funkcijas vykdantys darbuotojai, siekdami užkirsti kelią atsitiktiniam ar neteisėtam asmens duomenų sunaikinimui, pakeitimui, atskleidimui, taip pat bet kokiam kitam neteisėtam tvarkymui, turi saugoti dokumentus bei duomenų rinkmenas tinkamai ir saugiai bei vengti nereikalingų kopijų darymo. Koučingo klubo dokumentų kopijos, kuriose nurodomi asmens duomenys, turi būti sunaikintos taip, kad šių dokumentų nebūtų galima atkurti ir atpažinti jų turinio.

6. PRIVATUMO POLITIKOS KEITIMAS

 • Koučingo klubas turi teisę vienašališkai iš dalies ar visiškai pakeisti Privatumo politiką apie tai pranešdamas interneto svetainėje http://koucingoklubas.lt
 • Nesutikdamas su paskelbta Privatumo politikos redakcija, turite teisę apie tai pranešti Koučingo klubui el. paštu info@koucingoklubas.lt arba tel. 8 611 84541.
 • Privatumo politikos papildymai ar pakeitimai įsigalioja nuo jų paskelbimo dienos, t. y. nuo tos dienos, kai jie yra patalpinami internetinės svetainės www.koucingoklubas.lt sistemoje.
Ši Privatumo politika yra VšĮ Koučingo klubas nuosavybė. Ji negali būti kopijuojama be VšĮ Koučingo klubas sutikimo.