Projektai

2022 m. sausis
Projektas „Kėdainių miesto jauno verslo atstovų verslumo kompetencijų suteikimas ir tobulinimas, siekiant didinti jų užimtumą bei gerinti padėtį darbo rinkoje“

Pareiškėjas VšĮ Koučingo klubas kartu su partneriu UAB Verslo mokymo centras įgyvendina projektą „Kėdainių miesto jauno verslo atstovų verslumo kompetencijų suteikimas ir tobulinimas, siekiant didinti jų užimtumą bei gerinti padėtį darbo rinkoje“ skirtą Kėdainių miesto jauno verslo subjektams (veikiantiems iki dviejų metų).

Projekto tikslas – jauno verslo subjektų bei jų atstovų verslumo skatinimas, suteikiant verslo pradžiai ir plėtrai reikalingas žinias bei įgūdžius.

Projekto metu bus įgyvendinamos tokios veiklos: tęstinių, 12 seminarų ciklo, skirtų verslo plėtrai reikalingų įgūdžių suteikimui organizavimas  ir  individualios verslo plėtros konsultacijos bei  individualios mentorystės/ koučingo konsultacijos .

Planuojama projekto veiklų įgyvendinimo pabaiga – 2022 m. gruodžio mėn.

Projektas įgyvendinamas pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ Nr. 08.6.1-ESFA-T-927 priemonę „Spartesnis vietos plėtros strategijų įgyvendinimas“.

Bendra šio projekto vertė –55 221,10 Eur. Projektas yra finansuojama iš Europos socialinio fondo bei Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų.

2020 m. balandis

Projektas: Aleksoto seniūnijos darbingų gyventojų bei jauno verslo atstovų verslumo kompetencijų suteikimas ir tobulinimas, siekiant didintų jų užimtumą. 

VšĮ „Koučingo klubas“ kartu su partneriu UAB „Verslo mokymo centras“ nuo 2020 m. kovo mėn. pradeda įgyvendinti projektą „Aleksoto seniūnijos darbingų gyventojų bei jauno verslo atstovų verslumo kompetencijų suteikimas ir tobulinimas, siekiant didinti jų užimtumą“.
Pagrindinis projekto tikslas – bedarbių, socialiai remtinų, neaktyvių darbingų gyventojų bei jauno verslo atstovų verslumo skatinimas, suteikiant verslo pradžiai ir plėtrai reikalingas žinias bei įgūdžius.
Planuojama projekto veiklų įgyvendinimo pabaiga – 2022 m. rugsėjo mėn. 24 d.
Projektas įgyvendinamas pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ 08.6.1-ESFA-T-927 priemonės „Spartesnisvietos plėtros strategijų įgyvendinimas“.
Bendra šio projekto vertė – 168 320, 39 Eur, iš kurių 142 500,00 Eur skirta iš Europos socialinio fondo bei Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų.

2020 m. kovas

Projektas: Aleksoto seniūnijos ekonomiškai neaktyvių gyventojų padėties darbo rinkoje gerinimas, suteikiant jiems naujas kompetencijas ir įgūdžius.

Projekto Nr.: 08.6.1-ESFA-T-927-01-0103

Pareiškėjas VšĮ “Koučingo klubas” kartu su partneriu UAB “Verslo mokymo centras” įgyvendina projektą ,,Aleksoto seniūnijos ekonomiškai neaktyvių gyventojų padėties darbo rinkoje gerinimas, suteikiant jiems naujas kompetencijas ir įgūdžius”, kurio tikslas – naujų teorinių ir praktinių įgūdžių, žinių ir informacijos suteikimas Aleksoto darbingiems, ekonomiškai neaktyviems gyventojams, siekiant pagerinti šių asmenų padėtį darbo rinkoje. 
Projekto tikslinės grupės: Darbingi, ekonomiškai neaktyvūs Aleksoto seniūnijos gyventojai ir darbingi, ekonomiškai neaktyvūs Aleksoto seniūnijos gyventojai, nevyresni nei 29 metų.
Projektu metu bus įgyvendinamos veiklos
– Ekonomiškai neaktyvių asmenų savanoriška veikla ;
– Ekonomiškai neaktyvių asmenų praktinių įgūdžių įgijimas, ugdymas darbo vietoje pagal savanoriškos praktikos sutartį (iki 29 m.);
– Ekonomiškai neaktyvių asmenų informavimas, konsultavimas, tarpininkavimas ar kita pagalba įdarbinant, įtraukiant į neformalųjį švietimą (įskaitant neformalųjį profesinį mokymą), praktikos atlikimą, visuomeninę ir (ar) kultūrinę veiklą (pvz., profesinis orientavimas, motyvavimas imtis aktyvios veiklos).
Siekiami rezultatai: pravesta 1426 val. individualių konsultacijų 62 – iems projekto dalyviams; savanoriškos veiklos metu (2016 val.) suteiktos naujos ar papildytos turimos kompetencijos 8 dalyviams; savanorišos praktikos metu (1008 val.) suteiktos naujos ar papildytos turimos dalyvių kompetencijos 4 dalyviams.

Projekto trukmė: 26 mėn.

Finansuojama iš Europos socialinio fondo ir projekto vykdytojo nuosavomis lėšomis.

Registracija ir detalesnė informacija:
el.p.: info@bigplans.lt arba tel.nr.: 8-608 25151

Projektas: Socialinę atskirtį patiriančių Kėdainių m. VVG vaikų užimtumo organizavimas 

VšĮ „Koučingo klubas“ kartu su partneriais UAB „Verslo mokymo centras“ ir VšĮ Kauno jogos studija nuo 2020 m. vasario mėn. pradeda įgyvendinti projektą „Socialinę atskirtį patiriančių Kėdainių miesto VVG Vaikų užimtumo organizavimas“.
Pagrindinis projekto tikslas – socialinę atskirtį patiriančių vaikų užimtumo didinimas vasaros laikotarpiu organizuojant dienos stovyklas, kurių metu būtų gerinama jų psichinė ir fizinė būklė, ugdomi socialiniai įgūdžiai, mažinama socialinė atskirtis.
Planuojama projekto veiklų įgyvendinimo pabaiga – 2021 m. vasario mėn. 13 d.
Projektas įgyvendinamas pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ Nr. 08.6.1-ESFA-T-927 priemonę „Spartesnis vietos plėtros strategijų įgyvendinimas“.
Bendra šio projekto vertė – 52 925,00 Eur, iš kurių 48 691,00 Eur skirta iš Europos socialinio fondo bei Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų.

Projektas: “Stiprūs, vikrūs ir laimingi!” 

Projekto Nr.: 08.4.2-ESFA-K-629-02-0007

Projekto tikslas – vaikų ir paauglių iki 18 m. fizinės ir psichinės sveikatos gerinimas. Projekto įgyvendinimu per numatytas veiklas bus siekiama suteikti mokyklinio amžiaus vaikams žinių ir įgūdžių apie sveiką gyvenseną, jog jie gebėtų savarankiškai rūpintis savo fizine gerove, būtų labiau motyvuoti ir pasitikintys, siekiant užtikrinti jų psichinės būklės pagerėjimą.

Projekto įgyvendinimo metu numatyta suorganizuoti 9 stovyklas, kuriose dalyvaus 270 mokyklinio amžiaus vaikų. Projekto veikla sėkmingai pradėta įgyvendinti. Stovyklos vyksta Jadagonių ir Guronių poilsiavietėse.

Projekto veiklų įgyvendinimo metu bus surengti 4 informaciniai švietėjiški renginiai apie sveikos gyvensenos principus, kurių metu planuojama pritraukti ne mažiau, kaip 3000 tikslinių dalyvių.

Tikslinė projekto dalyvių grupė – Kauno apskrities mokyklinio amžiau vaikai. Ne mažiau kaip 50 proc. gyvenantys rajonuose, kaimuose.

Projekto trukmė – 18 mėn.

Finansuojama Europos socialinio fondo lėšomis

Projekto vykdytojas:

VšĮ „Koučingo klubas“ su partneriais; UAB „Verslo mokymo centras”, VšĮ „Kauno jogos studija“, Kauno dziudo klubas „Budoka“


     

Žaliakalnio seniūnijos nedirbantiems gyventojams –  verslumo įgūdžių tobulinimo mokymai bei individualios konsultacijos

Kviečiame Žaliakalnio seniūnijos gyventojus registruotis ir NEMOKAMAI sudalyvauti projekte, apimančiame 10-ties verslumo seminarų ciklą, verslo konsultacijas, koučingo sesijas. Paketo vertė dalyviui rinkoje 2000,00 Eur!

Pareiškėjas UAB „Verslo mokymo centras“ kartu su partneriu VšĮ „Koučingo klubas“ pradeda įgyvendinti projektą „Žaliakalnio teritorijos darbingų neaktyvių gyventojų (16 – 39 m.) verslumo skatinimas“.

Projekto metu bus įgyvendinamos sekančios veiklos ir pasiekti rezultatai:

– tęstinių, 10 seminarų, skirtų verslo pradžiai reikalingų įgūdžių suteikimui, mokymų ciklo organizavimas (viso 4 ciklai, apmokyta 56 asm., 4 grupės po 14 asm.);

– individualios verslo pradžios konsultacijos ir mentorystės sesijos (viso 560 val. verslo konsultacijų ir 280 val. koučingo/ mentorystės sesijų, 56-iems dalyviams);

– savanorių dalyvavimas įgyvendinant projekto veiklas (viso 1500 val. savanoriško darbo).

Reikalavimai dalyviams:
– priklauso amžiaus grupei 16-39 m.
– yra bedarbiai (registruoti darbo biržoje)

– yra nedirbantys, ekonomiškai neaktyvūs asmenys (mamos, esančios vaiko auginimo atostogose, moksleiviai, studentai, kiti gyventojai, kurie šiuo metu nevykdo savarankiškos veiklos ir nėra susiję su jokiais darbo santykiais)
– gyvena Kauno mieste, Žaliakalnio teritorijoje.

Seminarus ves kompetetingi lektoriai, savo sričių profesionalai: Tomas Lagūnavičius, Eglė Pelienė – Venslovė, Inga Uus, Gerda Asipavičienė, Gytis Junevičius ir kt.

Mokymų temos ir tvarkaraštis

Eil. Nr. Pavadinimas, trukmė 8 val. Data
1. Verslo ABC 2019 03 18 d.
2. Rinkos analizė: tyrimų metodai, esamos situacijos vertinimas, konkurentų analizė 2019 03 26 d.
3. SSGG: silpnybių, stiprybių, grėsmių ir galimybių identifikavimas. Galimų rizikų įvardijimas priemonių plano rizikoms suvaldyti praktinis parengimas 2019 04 02 d.
4. Vykdomos veiklos vystymo etapai: strateginiai, operatyviniai, taktiniai veiksmai, praktinis strategijos sudarymas 2019 04 09 d.
5. Kainodara: galimų kainodaros strategijų analizė. Produkto/ paslaugos kainodaros nustatymas, tinkamos strategijos parinkimas 2019 04 16 d.
6. Organizacija ir valdymas: pagrindiniai organizacijos vystymosi etapai ir vadovavimo principai. Ugdomojo vadovavimo metodika „Coaching“. 2019 04 23 d.
7. Reklama: tiesioginė, netiesioginė reklama.  Galimų reklamos priemonių analizė. Populiariausios reklamos priemonės. Praktinis reklamos priemonių parinkimo ir įgyvendinimo laike plano rengimas 2019 04 30 d.
8. Pardavimai 2019 05 07 d.
9. Išoriniai finansavimo šaltiniai 2019 05 14 d.
10. Verslo strategija: praktinis „mano“ verslo strategijos parengimas 2019 05 21 d.

1-mosios grupės registracija vyksta iki 2019 m. kovo 15 d. Kitos grupės bus renkamos nuo 2019 m. rudens. Vietų skaičius ribotas.

Registracija ir detalesnė informacija: el.p.: info@bigplans.lt arba tel.nr.: 8-608 25151

Bedarbių ir neaktyvių darbingų, Aleksoto vietos veiklos grupės teritorijos gyventojų, užimtumo didinimas

Pareiškėjas VšĮ “Koučingo klubas” kartu su partneriu UAB “Verslo mokymo centras” įgyvendina ES struktūrinių fondų finansuojamą projektą „Bedarbių ir neaktyvių darbingų, Aleksoto vietos veiklos grupės teritorijos gyventojų, užimtumo didinimas“ skirtą Aleksoto seniūnijos gyventojams, atitinkantiems šias grupes: bedarbius ir ekonomiškai neaktyvius asmenis.

Projekto tikslas – pagalbos įsidarbinant teikimas, siekiant didinti bedarbių ir neaktyvių, darbingų, Aleksoto VVG teritorijos gyventojų, užimtumą.

Projekto įgyvendinimo metu numatoma pravesti 700 val. individualių konsultacijų 35-iems, tikslinę grupę atitinkantiems projekto dalyviams. Kiekvienam dalyviui skirtas 20 val. profesionalių konsultacijų paketas, sekančiais klausimais: profesinio orientavimo klausimais, gyvenimo aprašymo (CV) parengimo klausimais, pasiruošimo darbo pokalbiui klausimais, motyvacijos imtis aktyvios veiklos klausimais.

Konsultacijas ves profesionalūs, aukštas kompetencijas turintys konsultantai. Prie projekto veiklų įgyvendinimo taip pat prisidės ir savanoriai, kurie kaups, sistemins ir tiesiogiai dalinsis informacija apie naujausias darbo vietas, tarpininkaus tarp darbdavių ir projekto dalyvių padedant teikti savo kandidatūras į laisvas darbo vietas, pagal poreikį padės išsiųsti gyvenimo aprašymus ar motyvacinius laiškus.

Projekto įgyvendinimo metu bus vykdomos šios veiklos ir siekiami sekantys rezultatai: pravesta 700 val. individualių konsultacijų 35-iems projekto dalyviams; 4 seminarų ciklo metu parengti ne mažiau kaip 6 savanoriai projekto veiklų vykdymui; įtraukiant savanorius suteikiama informavimo, tarpininkavimo ir kita pagalba įsidarbinant (viso 1920 val.) 35 – iems projekto dalyviams.

Projekto įgyvendinimo trukmė: 14 mėn.

Įgyvendinančioji institucija: Europos socialinio fondo agentūra